Förskoleklass

Pedagoger

FA  Malin Westergren, Matilda Elnerud, Selima Hasanovic
FB Annette Berglund, Lisa Olsson, Ann Johansson

 

Valsätraskolan har två förskoleklasser med 25 barn/klass.  I varje klass arbetar två lärare och en resurs. Målen för förskoleklassens verksamhet  är att den:

-genomsyras av lek

-väcker nyfikenhet och lust inför lärande

-ger eleverna möjlighet att utveckla gruppkänsla

-verkar för att eleverna lär känna sin skolmiljö

-bedrivs i en demokratisk anda för att främja god självkänsla och för att motverka diskriminering

-tar hänsyn till alla barns olika förutsättningar och behov

-verkar för att eleverna känner trygghet och tillit till vuxna och elever på skolan

-verkar för att eleverna lär sig respektera skolans och samhällets regler, värden och normer

-ger stöd och verktyg till elever i konfliktsituationer

-bedrivs i nära samverkan med hemmen.

Förskoleklassen arbetar tematiskt och varje vecka berör undervisningen:

Språk och kommunikation, matematik och problemlösning, bild och form, idrott och hälsa, musik, drama och kultur samt samhälls- och naturorientering.

Förskoleklassens tider: 8.20-13.20 dagligen.

Lärarna i förskoleklassen träffas till gemensam planering varje vecka och ingår i arbetslag tillsammans med lärare i år ett och två.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Förskoleklass