Matematik

Matematikundervisningen på Valsätraskolan

Allmänt 

Vi är ett team matematiklärare som arbetar på ett mångfacetterat sätt. Vi träffas två gånger per månad för att planera och utvärdera vår undervisning.
Gruppstorlekarna varierar men vår strävan är att i möjligaste mån ha en gruppstorlek på ca 20 elever.
Vi samplanerar vår undervisning för att skapa goda förutsättningar för en likvärdig undervisning inom varje årskurs.

Bedömning

Vi bedömer och betygsätter våra elever kontinuerligt utifrån ämnesdiskussioner, enskilda arbeten, grupparbeten, diagnoser och prov, enligt kursplanen för matematik (Lgr22). Alla elever skriver prov minst två gånger per termin. I årskurs 6 och 9 skriver alla elever nationella prov. Resultaten på dessa ingår som en del i bedömning och betygsättning.

För varje elev gäller långsiktiga mål i matematik (lgr22):

Undervisningen i ämnet matematik ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

 • förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,
 • förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och
 • förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
   

Från årskurs 6 till 9 arbetar vi kontinuerligt med att utveckla följande arbetsområden (Lgr 22 - centrala innehållet för åk 4-6 och 7-9):

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhet och statistik
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

Matematiklärarna på Valsätraskolan 

Uppdaterad: