Matematik

Matematikundervisningen på Valsätraskolan

Allmänt 

Klasserna indelas i mindre grupper utifrån behov, vi strävar efter att ha grupper om ca. 20 elever. Vi är ett team matematiklärare som arbetar på ett mångfacetterat sätt. Vi träffas två gånger per månad för att planera och utvärdera vår undervisning.

Läxpolicy

Alla grupper får läxor av olika slag i stort sett varje vecka.

Bedömning

Vi bedömer och betygsätter våra elever kontinuerligt utifrån ämnesdiskussioner, enskilda arbeten, grupparbeten, diagnoser och prov, enligt kursplanen för matematik (Lgr11). Alla elever skriver prov minst två gånger per termin, de skriver även diagnoser under terminens gång. I årskurs 6 och 9 skriver alla elever nationella prov. Resultaten på dessa ingår som en del i bedömning och betygsättning.

För varje elev gäller långsiktiga mål i matematik (lgr11):

 • Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, föra och följa matematiska resonemang, och 
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Från årskurs 6 till 9 arbetar vi kontinuerligt med att utveckla följande arbetsområden (Lgr 11 - centrala innehållet för åk 4-6 och 7-9):

 • Taluppfattning och tals användning
 • Algebra
 • Geometri
 • Sannolikhet och statistik
 • Samband och förändring
 • Problemlösning

Matematiklärarna på Valsätraskolan 

 

Uppdaterad: