Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kommer att uppdateras under sommaren 2019

Valsätraskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-14

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. (Lgr 2011)

SYFTE OCH INNEHÅLL

Syftet med arbetet mot diskriminering och kränkande behandling är att skydda barn och elever mot kränkningar av deras värdighet. Planens funktion är att förebygga och förhindra att kränkningar förekommer genom att beskriva konkreta insatser och tydliga rutiner. Planen är en dokumentation av det arbete som bedrivs löpande samt utgångspunkt för uppföljning, utvärdering och utveckling. Planen är därmed en del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Planen är även ett verktyg att använda sig av då diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling uppstår i verksamheten, genom att den beskriver vilken arbetsgång som ska följas i sådana situationer, hur utredningar och åtgärder ska dokumenteras och hur insatser ska följas upp.

Denna plan syftar till att främja elevernas och personalens lika rättigheter oavsett kön, könsidentitet, eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder och att förebygga och förhindra diskriminering, kränkande behandling och trakasserier.

Målsättning:

 • Valsätraskolan skall vara en skola där alla skall känna sig trygga och må bra och där mobbning, trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling inte förekommer
 • Konflikter skall lösas utan våld
 • Alla skall bemöta sina medmänniskor på ett respektfullt sätt
 • Alla skall beakta alla människors lika värde oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Barn och vuxna ska veta och känna sig trygga med att mobbning, trakasserier, diskriminering eller annan kränkande behandling aldrig accepteras.

Detta gör vi genom att all personal:

 • aktivt arbetar för goda relationer
 • gör elever och föräldrar delaktiga
 • är goda förebilder i vårt sätt att möta barn och vuxna i skolan
 • utgår från ett demokratiskt förhållningssätt reagerar på dåligt språk och beteende gentemot omgivningen och visar att vi konsekvent tar ställning mot allt våld, psykiskt och fysiskt
 • bemöter främlingsfientlighet och intolerans med kunskap och öppen diskussion

Nolltolerans!

På Valsätraskolan accepterar vi inte någon form av diskriminering, kränkande behandling eller trakasserier. All personal har ansvar för att reagera om kränkningar upptäcks.

Diskrimineringslagen

Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagens syfte är att förtydliga skolans ansvar när det gäller att garantera alla elevers trygghet i förskola, skolbarnsomsorg, grundskola, särskola, gymnasieskola samt vuxenutbildning. Med diskriminering avses: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskriminering innebär att ett barn eller en elev missgynnas av skäl som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Eftersom diskriminering handlar om missgynnande förutsätter det någon form av makt hos den som diskriminerar. I skolan är det huvudmannen eller personalen som kan göra sig skyldig till diskriminering. Barn och elever kan inte diskriminera varandra i juridisk bemärkelse.

Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verksamheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkningarna kan även handla om att frysa ut eller hota någon.

Kränkande behandling kan äga rum vid enstaka tillfällen eller var systematiska och återkommande.

Mobbning är en form av kränkande behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.

Trakasserier är kränkande behandling som har samband med någon av de nämnda diskrimineringsgrunderna.

Lagen innebär också att barn och elever får ett lagligt skydd mot all kränkande behandling. Skadestånd kan utdömas om inte skolan kan påvisa att den fullgjort sitt uppdrag.

Vårt förhållningssätt är att ovanstående företeelser aldrig skall accepteras. Detta gäller alla relationer vuxna/elever, elever/vuxna eller elever/elever.

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära! (Lgr 2011)

UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER ENLIGT FÖREGÅENDE PLAN

Utvärderingen av hur åtgärderna i föregående års plan har genomförts är utgångspunkten för den nya planen.

Under våren 2013 utvärderades planen mot kränkande behandling och antimobbingarbetet.

Resultatet vid UAK:s enkät (år 2-och 3 fritidshemmet samt år 5 och 8) på våren 2013 indikerade mycket höga värden gällande trivsel och trygghet, det samma gäller i skolans egna enkäter riktade till föräldrar i år 3, 6 samt 9. Samtal om trivsel och trygghet har förts i alla klasser och följts upp i elevråd och a-lag.

Antimobbingteamet lyfter fram att antalet ärenden varit mycket få. Samtidigt fick skolan under föregående läsår motta en anmälan gällande ett barn som upplevt kränkande behandling. Denna anmälan har skolan tagit på stort allvar, vilket lett till en skärpning i rutinerna vid incidenter etc.

På vilket sätt medverkade barn/elever i arbetet?

Eleverna deltar genom ett ständigt pågående samtal och arbete med dessa frågor.

Eleverna har deltagit i enkäter kring trygghet och arbetsro etc. (se ovan)

Föregående års trivselregler har reviderats med remiss i alla klasser. (augusti 2013)

I de olika elevråden förs återkommande samtal om trivsel och trygghet.

KARTLÄGGNING

Syftet med en kartläggning är att identifiera risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i verksamheten. De problem- och riskområden som identifieras i verksamheten ligger till grund för planeringen av de åtgärder som ska genomföras för att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Kartläggningen omfattar såväl förekomsten av trakasserier och kränkande behandling som en översyn av den egna organisationen på såväl individ-, grupp- och verksamhetsnivå.

Redovisning av hur periodens kartläggning har gått till och hur personalen och barnen/eleverna har medverkat

Enkäter. (se ovan)

Intervjuer av elever i olika konstellationer.

Samtal i arbetslag, skolråd med föräldrar och elevhälsoteam

Målsättningen under detta läsår är att förtydliga skolans årshjul gällande kartläggningens utformning, bland annat utifrån de nya enkäter som ska genomföras vid utvecklingssamtal i alla klasser.

FRÄMJANDE ARBETE

Det främjande arbetet handlar om att stärka de positiva förutsättningarna för likabehandling i verksamheten. Arbetet utgår ifrån skolans övergripande uppdrag att verka för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Syftet är att skapa en trygg förskole- och skolmiljö och förstärka respekten för allas lika värde. Arbetet med att främja lika rättigheter och möjligheter riktar sig till alla elever och genomförs utan att det föranleds av något särskilt identifierat problem i verksamheten.

På Valsätraskolan arbetar vi främjande för att förhindra mobbning eller annan kränkande behandling, diskriminering och trakasserier genom:

 • att vårt dagliga arbete genomsyras av ett humanistiskt förhållningssätt och att vi arbetar för ett öppet och tryggt klimat i skolan och på fritids
 • att vi vuxna agerar som förebilder
 • att vi arbetar fortlöpande med värdegrundsfrågor, etiska samtal och reflektion kring dessa frågor. Värdegrundsarbetet syftar bland annat till att långsiktigt förebygga alla typer av kränkande behandling. Värderingsövningar och samarbetsövningar ska vara kontinuerligt återkommande.
 • att vi vuxna är ett stöd för barnen i deras konfliktlösning
 • att vi motarbetar språkbruk där könsord eller andra kränkningar uttrycks
 • att det är varje lärares skyldighet att tydligt informera eleverna om att de aldrig skall finna sig i att bli kränkta av vare sig barn eller vuxna. De kan berätta detta för någon vuxen de har förtroende för. Det är viktigt att alla förstår att det inte handlar om att skvallra utan att be om hjälp eller att hjälpa en kamrat.

Skolans insatser 2013-14

Förstärkt rastverkamhet
För de yngre eleverna har skolans fritidspedagoger förberedd uteverksamhet fem dagar i veckan. Personalen har fått västar som gör att de vuxna "syns" ännu bättre.

För de äldre eleverna har bemanningen i skolans fritidsgård ytterligare förstärkts, och nya möbler och fritidsutrustning har köpts in.

Förstärkt antimobbingteam
Antalet medlemmar i skolans antimobbingteam har utökats, och alla arbetslag är nu företrädda. Teamet har nu fastställd tid för möten varannan vecka F-5 resp 6-9. Teamet kommer att genomgå fortbildning under året. Teamet har i samband med läsårets start informerat alla elever, och presenterats vid föräldramöten. Teamets medlemmar har också fått tröjor med texten "Antimobbingteamet".

Temavecka Barnkonventionen
Temavecka om barnkonventionen planeras för de yngre eleverna.

Samarbete med Barnombudsmannen för år 6 – "Din röst"
Eleverna i år 6 kommer att fortsätta samarbete med Barnombudsmannen i Uppsala, med fokusfrågor kring hur man ska vara mot varandra och kring kränkningar och mobbning.

Verksamhetsidé
I skolans verksamhetsidé uttrycks en hög målsättning gällande trivsel- och trygghetsfrågor. Under året kommer frågor som handlar om lärmiljöer och arbetsro sättas i fokus.

Schysst framtid år 6
I samarbete med Uppsala basket arrangeras teambuilding för eleverna i år 6

Reparativ rättvisa år 6
En temadag om Reparativ rättvisa kommer att riktas gentemot eleverna i år 6

Tjejgrupp och killgrupp år 3
Samtal i gruppform med eleverna i trean, killar och tjejer för sig.

Nätmobbning
Undervisning om nätmobbing behöver arrangeras återigen, med tydlig riktning gentemot de lite yngre eleverna. I detta samanhang handlar det också om att förtydliga hur elevernas användning av mobiltelefoner ska se ut i praktiken.

FÖREBYGGANDE ARBETE

 • Vi ska hellre ingripa en gång för mycket än en gång för lite. Vi ska vara observanta på språk och kroppsspråk. Vi ska inte tillåta att någon ger igen eller hämnas utan att bråket skall avslutas oberoende av hur det började.
 • Klasslärare/mentor ska informeras om eventuella incidenter.
 • Berörd klasslärare/mentor tar sedan ställning till om ytterligare åtgärder behövs, t.ex. samtal med föräldrar, kontakt med anti-mobbningsteamet.
 • Den person som får kännedom om att en elev känner sig kränkt av vuxna skall informera rektor. Rektor avgör vilka åtgärder som skall vidtas.
 • Om en elev känner sig kränkt av en vuxen på skolan skall skolan agera genom att utreda det som hänt och aktivt ge eleven och den vuxne stöd.
 • Om en vuxen på skolan känner sig kränkt av en elev skall skolan agera genom att utreda det som hänt och aktivt ge den vuxne och eleven stöd.
 • Eventuell polisanmälan görs av rektor.
 • Händelser, samtal och åtgärder dokumenteras.

ATT UPPTÄCKA, ANMÄLA OCH ÅTGÄRDA DISKRIMINERING, TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Rutiner – information till elever och vårdnadshavare om hur de ska anmäla diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Alla elever har informerats om hur de kan anmäla diskriminering och kränkande behandling.

Anti-mobbingteamet har presenterats i alla klasser.

Information till föräldrar har gått ut till föräldrar genom folder och information på hemsida.

Rutiner för personalens respektive rektorns/förskolechefens skyldighet att anmäla

Information om anmälningsskyldighet har getts av skolchef i februari 2013.

Rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation avseende diskriminering och kränkande behandling

All personal har ansvar för att stävja kränkningar etc. Specifikt ansvar åligger antimobbingteam och elevhälsoteam (inklusive skolledning). Antimobbingteamet träffas regelbundet och stämmer av läget i olika elevgrupper, och går igenom de indikationer på otrivsel som finns eller de incidenter som förekommit under den senaste tiden.

Då ett uttalat ärende föreligger genom att elev, förälder eller lärare anmäler kränkning etc. till antimobbingteamet sätts arbetet igång skyndsamt. En utredning påbörjas där alla parter intervjuas. Teamet agerar som regel i par, varav en person sköter dokumentation. Återkoppling sker till mentorer och till föräldrar. Teamet följer upp ärendet återkommande med elever och föräldrar (t ex efter en vecka och en månad) tills läget känns tydligt stabilt.

Dokumentationsmall finns. Antimobbingteamet anmäler ärendet i tidig fas till rektor, och teamet gör fortlöpande anteckningar i ärendet.

Vid konfliktlösning vid incidenter tillämpas metoden Reparativ rättvisa. En huvudtanke i denna metod är att de inblandade möts i ett strukturerat samtal.

Rutin när personal har kränkt barn/elever

Huvudansvar ligger hos skolledningen, med uppgift att skyndsamt utreda det som hänt.

Om förskolechef/rektor efter utredning kommer fram till att en kränkande behandling förekommit ska denne kontakta HR Center. Utifrån ärendets art tas det upp för bedömning av eventuella arbetsrättsliga åtgärder.

Rutin för revidering av periodens plan och fastställande av nästkommande plan – datum

Under vårterminen 2014 ska skolans trivselregler revideras.

Under vårterminen 2014 genomförs elevenkäter

Under vårterminen 2014 utvärderar personalen arbetsro, värdegrundsperspektiv etc

Under vårterminen 2014 (januari) påbörjas utvärderingen av planen i sin helhet med målet att en ny plan ska gälla från hösten 2014.

ATT GÖRA PLANEN KÄND - FÖRANKRING

Eleverna

Denna plan har lyfts fram i samband med läsårets start i augusti. Elevråden (F-3, 4-5, 6-9) är remissinstans för planen i sin helhet, och alla klasser är med i enkäter och revidering av trivselregler.

Vårdnadshavarna

Informationen går ut på föräldramöten och via hemsida.

Personalen – alla som är verksamma inom utbildningen

Fortbildning och information på personalkonferenser.

Budskap till den som är utsatt för diskriminering, kränkningar eller trakasserier:

 • Du skall inte acceptera att vara utstött, att bli kränkt, diskriminerad eller utsatt för trakasserier. Du har rätt att må bra och bli respekterad för den du är.
 • Prata med någon vuxen som du har förtroende för och berätta vad du utsätts för.
 • Skolan är skyldig att utreda det som hänt, ge dig erforderligt stöd och vidta åtgärder för att stoppa det du utsätts för.

Budskap till föräldrar:

 • Var uppmärksam om ditt barn visar tecken på ensamhet, nedstämdhet eller psykosomatiska symptom som huvudvärk, trötthet, magont eller illamående.
 • Informera skolan om du känner oro för ditt eller något annat barn och om du misstänker diskriminering, mobbning eller andra kränkningar. Vänd dig till vem du vill av oss på skolan.

Anti-mobbningsteamet kan nås på telefon 018-727 62 35 (kurator Jonas Brandt) eller genom mail jonas.brandt@uppsala.se

På skolans hemsida finns uppgifter om vilka i personalen som ingår i anti-mobbningsteamet.

Adress: www.valsatraskolan.uppsala.se

Tomas Rylander, rektor Valsätraskolan

Uppdaterad: