Geografi

Geografiundervisningen på Valsätraskolan

År 6

Vi kommer att studera jordens olika naturtyper såsom:

-          Jordbruk
-          Barrskog
-          Polarområden
-          Öken
-          Staden

År 7

Vi fokuserar på jorden. Vi studerar jordens yta närmare. Vi lär oss dessutom grunderna i kartografi.  

-          Jordens yta
-          Kartografi

År 8

Vi undersöker basnäringarna och miljön med fokus på Norden.

-          Fiske
-          Jordbruk
-          Gruvnäring
-          Skogsbruk
-          Industri

År 9

-          I-land
-          U-land
-          Migration
-          Integration
-          Segregation
-          Kartografi

 

Geografi

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om varför intressekonflikter om naturresurser uppstår. Undervisningen ska också med­verka till att eleverna utvecklar kunskaper om hur vi kan påverka framtiden i riktning mot en mer acceptabel levnadsmiljö för alla.

• analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

• utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Målet med undersöknigen är att eleven ska få kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen. Eleven ska även kunna använda geografiska begrepp på ett fungerande sätt. Eleven ska kunna  undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då geografiska mönster av handel och kommunikation samt för underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta. Eleven ska föra underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven ska kunna undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt föra underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans. Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett sätt. Eleven ska hakunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven ska kunna resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

SO-lärarna på Valsätraskolan

 

 

Uppdaterad: