Historia

Historieundervisningen på Valsätraskolan

År 6

Vi kommer att fördjupa oss i den svenska stormaktstiden och frihetstiden:

-          Gustav II Adolf, Drottning Kristina
-          Karl XI, Karl XII
-          Adolf Fredrik, Hattar och mössor
-          Handel

År 7

Historia i år 7 handlar om hur människan gick från att vara jägare och samlare till att bygga de första städerna för att så småningom skapa stora civilisationer.

-          Jägare och samlare
-          De första städerna
-          Egypten
-          Antiken
-          Romarriket

År 8

Vi studerar de stora upptäckarna och hur dessa förändrade synen på världen. Ett stort fokus läggs även på de tre stora revolutionerna, d v s amerikanska revolutionen, franska revolutionen och industriella revolutionen.

-          Upptäckarna
-          Amerikanska revolutionen
-          Franska revolutionen
-          Industriella revolutionen

År 9

Vi undersöker 1900-talets historia med fokus på krigen och dess bakomliggande politiska orsaker.

 -         Första världskriget
-          Mellankrigstiden
-          Andra världskriget
-          Efterkrigstiden

Historia

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

• kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv,

• använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Målet med undervisningen är att eleven skaffar sig  kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder. Eleven ska visa det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Eleven ska kunna undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då sam­band mellan olika tidsperioder. Eleven ska också visa hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med underbyggda hänvisningar till det förflutna. Eleven ska kunna använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då resonemang om källornas användbarhet.

Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder. I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används ska eleven kunna använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

SO-lärarna på Valsätraskolan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad: