Samhällskunskap

Samhällskunskapsundervisningen på Valsätraskolan

År 6

Vi fokuserar på hur våra kommuner styrs och vad som är dess uppdrag. Vi undersöker även Sverige som invandrarland. 

-          Kommunen
-          Demokrati
-          Invandrarlandet Sverige

År 7

Vi undersöker hur lag och rätt fungerar i Sverige. Eleverna får lära sig hur lagboken är uppbyggd och hur en rättegång går till i Sverige. Ett andra moment är att vi lär oss hur en budget fungerar.

-          Lag och rätt
-          Budget

År 8

Vi undersöker hur Sverige styrs och landets grundlagar. Vi undersöker även arbetslivets regler och vad som gäller inför kommande prao.

-          Hur Sverige styrs
-          Regler för arbetslivet
-          Regler inför prao

År 9

Vi undersöker hur samhällets ekonomi fungerar, både den privata och offentliga ekonomin. Sedan studerar vi även EU:s uppbyggnad och FN som organisation.

-          Samhällsekonomi
-          EU
-          FN

Samhällskunskap

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån personliga erfarenheter och aktuella händelser uttrycka och pröva sina ställningstaganden i möten med andra uppfattningar. Därigenom ska eleverna stimuleras att engagera sig och delta i ett öppet meningsutbyte om samhällsfrågor.

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

• analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

• uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

• söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

• reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Målet med undervisningen är att eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven ska visa det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska struktu­rer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer. I beskrivningarna ska eleven använda begrepp och modeller på ett fungerande sätt. Eleven ska föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.

Eleven ska undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då samband med underbyggda resonemang. Eleven ska värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med resonemang och underbyggda argument och ska då växla mellan olika perspektiv. Eleven ska redogöra för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen. Dessutom ska eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.

Eleven ska ha kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för-och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande. Eleven ska söka information om samhället och använder då olika källor på ett fungerande sätt och underbyggda resonemang om informa­tionens och källornas trovärdighet och relevans.

SO-lärarna på Valsätraskolan

Uppdaterad: