Skolhistorik

Valsätraskolans byggdes 1971 och kostade enbart 10 miljoner att uppföra, vilket var ett lågt pris med dåtidens mått mätt. Huruvida skolan är vacker råder det delade meningar om... Så småningom förbättrades den bristfälliga ventilationen och lyhördheten. Under de senaste åren har köket förbättras och blivit rymligare, de yngre elevernas skolgård har gjorts om, och gymnastikhuset renoverats rejält. Det har blivit betydligt större och i byggnaden inryms nu en ordentlig musikinstitution.

Under sommaren 2008 flyttade Bäcklösaskolans elever och personal hit, eftersom skolan evakuerades på grund av en vattenskada. Barn- och ungdomsnämnden har senare beslutat att Bäcklösaskolan inte ska återstarta. Elever och personal stannade på Valsätraskolan och trivs bra! För att få plats med eleverna från Bäcklösaskolan gjordes en tämligen omfattande renovering av skolan under 2008. Bland annat iordningsställdes nya lokaler för eleverna i år 4 och 5. En ny expedition med bibliotek inreddes där fritidsgården tidigare låg. Skolans utemiljö har fräschats upp och blivit mer lämpad för lek och rörelse.

Från början var skolan enbart en högstadieskola men under de senaste femton åren har såväl förskoleklasser som låg- och mellanstadiet haft sin hemvist här. 

I augusti 2015 öppnades Lilla Valsätra, en mellanstadieenhet med sex klasser, i före detta Bäcklösaskolans lokaler.

Uppdaterad: