Ledighet för elev

Ledighet för religiösa högtider utanför de ordinarie loven ska informeras och beviljas av mentorer.

Skolarbetet bygger på att eleverna finns i skolan den tid undervisningen pågår. En stor del av kunskapsinhämtandet sker i grupp, tillsammans med skolkamrater och genom lärarens handledning. Det är svårt att kompensera frånvaro med att ta med sig enskilda arbetsuppgifter.

Möjlighet till att ansöka om extra ledighet finns enligt gällande bestämmelser om särskilda skäl finns, men skall beviljas restriktivt. Ansök i god tid innan resor och biljetter bokas samt rådgör med skolans personal.

Vi förväntar oss att vårdnadshavare planerar så att semesterresor och annan ledighet infaller på elevernas lov. Skolplikten gäller och det är inte vårdnadshavarens rättighet att förvänta sig beviljad ledighet för sitt barn.

Att elever avviker från undervisningen innebär merarbete för lärare och personal och resurser måste avsättas. Vi är skyldiga att följa upp och säkerställa alla elevers måluppfyllelse även om elever och vårdnadshavare tar med sig uppgifter och vill vara behjälpliga.

Om ledighet skulle beviljas under terminen förväntas vårdnadshavare tillsammans med eleven ta ansvar för förberedelse och uppföljning och kompensera för det skolarbete eleven missar.

· Flera dagars ledighet för semesterändamål som skidresor eller charterresor beviljas inte.

· Skolledningen beviljar inte ledighet för elever de datum nationella prov genomförs. Vi uppmanar också er vårdnadshavare att försäkra er om att eleven inte missar viktig förberedelse inför proven.

Vi vill att våra elever ska vara i skolan alla dagar för deras egen skull.

Här kan du ladda ner Uppsala kommuns blankett för ansökan om ledighet för elev:
Anhållan om ledighet för elev. Ledighetsblanketten lämnas till mentor som beviljar om det inte finns skäl för rektor att avslå ansökan. Rektor beslutar.

Tomas Rylander

Rektor Valsätraskolan

Uppdaterad: